1. De Air Cargo Business Club staat open voor middel en hoger management in actieve dienst van bedrijven die direct of zijdelings betrokken zijn bij de luchtvrachtindustrie op en om de luchthaven Schiphol. Bij twijfelgevallen behoudt het bestuur zich het recht voor om over al dan niet toelaten te beslissen.
  2. Indien een lid met pensioen gaat of anderszins niet meer in actieve dienst is bij een bedrijf zoals onder punt 1 omschreven, vervalt zijn/haar lidmaatschap per 31 december van het jaar waarin de gebeurtenis zich voordoet.
  3. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één kalenderjaar met stilzwijgende verlenging van telkens een jaar.
  4. Opzegging van het lidmaatschap: per mail vóór 1 december van het lopende jaar.
  5. De contributie is vastgesteld op EUR 100,- per persoon.
  6. Bedrijfslidmaatschap is desgewenst mogelijk. De kosten bedragen EUR 350,- per kalenderjaar voor 4 personen of EUR 500,- voor een  XL bedrijfslidmaatschap met 6 personen van hetzelfde bedrijf. Wie van het bedrijf deelneemt aan bijeenkomsten mag het bedrijf zelf bepalen, mits voldaan wordt aan het onder punt 1 genoemde profiel.
  7. Leden ontvangen uiterlijk 31 januari van het lidmaatschapsjaar de factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. Indien na 14 dagen de betaling niet is ontvangen wordt een reminder gestuurd. Wanneer een lid dan nog steeds in gebreke blijft met de betaling zal de voorzitter van de ACBC persoonlijk contact opnemen met het betreffende lid en zal besproken worden hoe hiermee omgegaan wordt.
  8. Bijeenkomsten zijn – tegen betaling – beperkt toegankelijk voor introducés, mits zij voldoen aan het onder punt 1 genoemde profiel. De ACBC heeft hiermee als doel om de introducés te interesseren voor een lidmaatschap.
  9. Geïnteresseerden kunnen aan maximaal 2 bijeenkomsten deelnemen als introducé; daarna kan alleen worden deelgenomen als men besluit om lid te worden.
  10. Door lid te worden van de ACBC accepteer je automatisch ons privacy statement (zie elders op de website).

Lid worden

Dien hier een aanvraag in om lid te worden van ACBC